Torah Ohr Daf 82 - Aharon's Garments w/ Rabbi Dovid Leib Shmerling

Download MP3
To sponsor an entire parshah, please email projectlikkuteitorah@gmail.comעשית בגדי קודש (פב, א)"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך גו' אל כל חכמי לב גו' ועשו את בגדי אהרן גו' ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך". להבין שלוש עשיות הללו. הנה, אהרן הוא משבעה רועים, והוא כהן איש החסד הממשיך בחי' אהבה לכנסת ישראל, ובגדי אהרן הם הלבושים לאהבה זו.והנה, נודע שאברהם ממשיך ג"כ בחי' אהבה, וההפרש שבין מדת אהרן ומדת אברהם הוא ההפרש בין חסד עולם ובין רב חסד.והענין, דבחי' אתערותא דלעילא הקודמת לאתערותא דלתתא, לעורר את האדם משנתו בהבלי העולם, בחי' חסד עולם, והוא בחי' מדריגת אברהם שזכה להיות מרכבה לבחי' זו. אך באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, שהאדם מעורר מלמעלה בחי' רב חסד, בחי' אהרן כהן גדול, בחי' ורב חסד שלמעלה מן ההשתלשלות, להיות אוא"ס נמשך בחכמה ובחסד.ובאתערותא דלתתא זו נמשך גילוי זה גם בנפש האדם. והוא ע"י ההתבוננות בה' אחד, הוי' אלוקיך, שישראל ממשיכים בחי' זו להיות יחודו ית' למטה, ועי"ז מתגלה האהבה העליונה בנפש האדם. אך צריך להיות כלי ולבוש לאהבה זו והוא בחי' תורה ומצות, בחי' "והיו הדברים האלה".והנה, בתיקון ועשיית לבושים אלו ישנם ג' בחינות. מדריגה הא' הוא בחי' משה, בחי' מן המים משיתיהו, שנמשך מן ההעלם שלמעלה מהשתלשלות. ועל בחי' לבוש זה הוא משה שהתורה נקראת כלה וכנס"י הם בחי' חתן המשפיע להיות המשכת אוא"ס בחכמה, ע"י העסק בתורה לשמה, לשם התורה. ומדריגה השנית היא בחי' עשיית לבוש שעושים חכמי לב, הנקראים חכמי לב מפני שאין להם אלא לב אחד, בבחי' ביטול בחי' חכמה. ומדריגה השלישית הוא בחי' "ועשו" סתם, של כלל ישראל, דלא כתיב בהם "לקדשו", אלא סתם "לכהנו לי", שהוא בחי' עשיית המצות מעשיות בסתם מאהבה הטבעית המסותרת, ואעפ"כ הם ממשיכים לבוש עליון לאהבה זו.Sichos.net Support the show
To sponsor an entire parshah, please email projectlikkuteitorah@gmail.com

עשית בגדי קודש (פב, א)
"ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך גו' אל כל חכמי לב גו' ועשו את בגדי אהרן גו' ועשו בגדי קודש לאהרן אחיך". להבין שלוש עשיות הללו. הנה, אהרן הוא משבעה רועים, והוא כהן איש החסד הממשיך בחי' אהבה לכנסת ישראל, ובגדי אהרן הם הלבושים לאהבה זו.
והנה, נודע שאברהם ממשיך ג"כ בחי' אהבה, וההפרש שבין מדת אהרן ומדת אברהם הוא ההפרש בין חסד עולם ובין רב חסד.
והענין, דבחי' אתערותא דלעילא הקודמת לאתערותא דלתתא, לעורר את האדם משנתו בהבלי העולם, בחי' חסד עולם, והוא בחי' מדריגת אברהם שזכה להיות מרכבה לבחי' זו. אך באתערותא דלתתא אתערותא דלעילא, שהאדם מעורר מלמעלה בחי' רב חסד, בחי' אהרן כהן גדול, בחי' ורב חסד שלמעלה מן ההשתלשלות, להיות אוא"ס נמשך בחכמה ובחסד.
ובאתערותא דלתתא זו נמשך גילוי זה גם בנפש האדם. והוא ע"י ההתבוננות בה' אחד, הוי' אלוקיך, שישראל ממשיכים בחי' זו להיות יחודו ית' למטה, ועי"ז מתגלה האהבה העליונה בנפש האדם. אך צריך להיות כלי ולבוש לאהבה זו והוא בחי' תורה ומצות, בחי' "והיו הדברים האלה".
והנה, בתיקון ועשיית לבושים אלו ישנם ג' בחינות. מדריגה הא' הוא בחי' משה, בחי' מן המים משיתיהו, שנמשך מן ההעלם שלמעלה מהשתלשלות. ועל בחי' לבוש זה הוא משה שהתורה נקראת כלה וכנס"י הם בחי' חתן המשפיע להיות המשכת אוא"ס בחכמה, ע"י העסק בתורה לשמה, לשם התורה. ומדריגה השנית היא בחי' עשיית לבוש שעושים חכמי לב, הנקראים חכמי לב מפני שאין להם אלא לב אחד, בבחי' ביטול בחי' חכמה. ומדריגה השלישית הוא בחי' "ועשו" סתם, של כלל ישראל, דלא כתיב בהם "לקדשו", אלא סתם "לכהנו לי", שהוא בחי' עשיית המצות מעשיות בסתם מאהבה הטבעית המסותרת, ואעפ"כ הם ממשיכים לבוש עליון לאהבה זו.
Sichos.net
★ Support this podcast ★
Torah Ohr Daf 82 - Aharon's Garments w/ Rabbi Dovid Leib Shmerling
Broadcast by