Torah Ohr Daf 85 - In Praise of Plodding Along w/ Rabbi Dovid Leib Shmerling

Download MP3
To sponsor an entire parshah, please email projectlikkuteitorah@gmail.comוהנה, עי"ז נעשה השם שלם. שעל ידי שההשגה שהמוח בא בגילוי בלב, הנה באתעל"ת אתעדל"ע, שבחי' י"ה, עלמא דאתכסיא, בא בגילוי בבחי' ו"ה, עלמא דאתגליא. וענין הכסא שלם, הנה כסא הוא בחי' השפלה למטה, והוא ענין המצוות שבאו בגשמיות.והנה זה לעומת זה עשה אלוקים, שבישראל נאמר "כי עם קשה עורף", שיש בהם הכח והתוקף ללכת אחרי ה' בבחי' אחוריים. אך גם בלעו"ז ישנה בחי' זו, והוא בחי' עמלק, שגם כשלבבו יבין גדולת ה' יעשה ההיפך ממש. וזהו עמלק, עם מלק, לשון כריתה, שההשגה שהמוח לא תבוא ללב.והנה, בזמן הגלות, הנה "מלחמה לה' בעמלק",שהאדם אינו יכול לכבוש את עמלק לגמרי, שיהי' גילוי פנימיות הלב, אלא לה' המלחמה. אך "והי' בהניח", כשנאדם יבוא לבחי' ארץ טובה ורחבה, אהבה בתענוגים, אזי "תמחה" בעצמך "את זכר עמלק".ביאור הדברים אין השם שלם (פה, ב)שם הוי' הוא בז"א וכסא הוא במלכות. והנה, מלכות נק' לב שהוא עצמיות ומהות החיות, ובפנפש למטה הוא בחי' פנימיות הלב. והנה, גלות מצרים הוא כשבחי' המלכות עורדת לבי"ע בכל לילה "ותתן תרף לביתה",ואח"כ חחוזרת ועולה, ומתחילה היא בחי' אחור באחור, ואח"כ פניםפ בפנים. ובעבודה הוא שהשכל מכריח אומחייב את האהבה, אך עדייםן אין התענוג נרגש. ומבחי' אחור באחור מעשה פנים בפנים, שבבחי' פנים התענוד הוא בהתגלות (ע"ד תורה ומצות, שהחיצוניות הוא גשמיות המצוה, והפנימיות הבחי' הרומזים בה, ובפנימיות מתגלה התענוג). והכסא שלם, הוא בחי' מלכות שבנינה מהגבורות, בחי' עובד אלוקים נגד טבעו, וזהו כי עפ קשה עורף וסלחת. אך זה לעומת זה הוא בחי' עמלק, שאחוריים דקדושה הוא חוזק ההתגברות מחמת חיוב השכל,, ועמלק הוא לעומת זה, חוזק לעשות נגד השכל, הגם שהשכל מחייב, והוא בחוצפה בלא טעם. והנה, בזמן הגלות נאמר "מחה אמחה", "מלחמה להוי'", היינו בחי' אחוריים, ובה "והי' בהניח גו' אל ארץ טובה ורחבה", בחי' אהבה בתענוגים, אזי "תמחה" מעצמך.כי תשאשמאלו תחת לראשי וימינו תחבקנישמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כן דרך ה' לבני ישראל, שכל ענין של ריחוק וגבורה הוא רק כדי שאח"כ יהי' בחי' ימין וקירוב. ולהבין הענין בעבודה יובן בהקדים ענין הקל קול יעקב, ב' קולות, קול התורה וקל התפילה. דענין התפילה הוא מלמטה למעלה, שיתבונן בזה ש"ראה נתתי לפני גו' את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", שהחיות של כל דבר הוא הרוחניות והאלוקות, ועי"ז יבוא לאהבה שבאה מראי' חושית של חיות כל העולמות.Sichos.net Support the show
To sponsor an entire parshah, please email projectlikkuteitorah@gmail.com

והנה, עי"ז נעשה השם שלם. שעל ידי שההשגה שהמוח בא בגילוי בלב, הנה באתעל"ת אתעדל"ע, שבחי' י"ה, עלמא דאתכסיא, בא בגילוי בבחי' ו"ה, עלמא דאתגליא. וענין הכסא שלם, הנה כסא הוא בחי' השפלה למטה, והוא ענין המצוות שבאו בגשמיות.
והנה זה לעומת זה עשה אלוקים, שבישראל נאמר "כי עם קשה עורף", שיש בהם הכח והתוקף ללכת אחרי ה' בבחי' אחוריים. אך גם בלעו"ז ישנה בחי' זו, והוא בחי' עמלק, שגם כשלבבו יבין גדולת ה' יעשה ההיפך ממש. וזהו עמלק, עם מלק, לשון כריתה, שההשגה שהמוח לא תבוא ללב.
והנה, בזמן הגלות, הנה "מלחמה לה' בעמלק",שהאדם אינו יכול לכבוש את עמלק לגמרי, שיהי' גילוי פנימיות הלב, אלא לה' המלחמה. אך "והי' בהניח", כשנאדם יבוא לבחי' ארץ טובה ורחבה, אהבה בתענוגים, אזי "תמחה" בעצמך "את זכר עמלק".

ביאור הדברים אין השם שלם (פה, ב)
שם הוי' הוא בז"א וכסא הוא במלכות. והנה, מלכות נק' לב שהוא עצמיות ומהות החיות, ובפנפש למטה הוא בחי' פנימיות הלב. והנה, גלות מצרים הוא כשבחי' המלכות עורדת לבי"ע בכל לילה "ותתן תרף לביתה",ואח"כ חחוזרת ועולה, ומתחילה היא בחי' אחור באחור, ואח"כ פניםפ בפנים. ובעבודה הוא שהשכל מכריח אומחייב את האהבה, אך עדייםן אין התענוג נרגש. ומבחי' אחור באחור מעשה פנים בפנים, שבבחי' פנים התענוד הוא בהתגלות (ע"ד תורה ומצות, שהחיצוניות הוא גשמיות המצוה, והפנימיות הבחי' הרומזים בה, ובפנימיות מתגלה התענוג). והכסא שלם, הוא בחי' מלכות שבנינה מהגבורות, בחי' עובד אלוקים נגד טבעו, וזהו כי עפ קשה עורף וסלחת. אך זה לעומת זה הוא בחי' עמלק, שאחוריים דקדושה הוא חוזק ההתגברות מחמת חיוב השכל,, ועמלק הוא לעומת זה, חוזק לעשות נגד השכל, הגם שהשכל מחייב, והוא בחוצפה בלא טעם. והנה, בזמן הגלות נאמר "מחה אמחה", "מלחמה להוי'", היינו בחי' אחוריים, ובה "והי' בהניח גו' אל ארץ טובה ורחבה", בחי' אהבה בתענוגים, אזי "תמחה" מעצמך.

כי תשא


שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני
שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כן דרך ה' לבני ישראל, שכל ענין של ריחוק וגבורה הוא רק כדי שאח"כ יהי' בחי' ימין וקירוב. ולהבין הענין בעבודה יובן בהקדים ענין הקל קול יעקב, ב' קולות, קול התורה וקל התפילה. דענין התפילה הוא מלמטה למעלה, שיתבונן בזה ש"ראה נתתי לפני גו' את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע", שהחיות של כל דבר הוא הרוחניות והאלוקות, ועי"ז יבוא לאהבה שבאה מראי' חושית של חיות כל העולמות.
Sichos.net
★ Support this podcast ★
Torah Ohr Daf 85 - In Praise of Plodding Along w/ Rabbi Dovid Leib Shmerling
Broadcast by